A vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó új törvény

Az Erdélyi Nimród utolsó számaiban (Nem adjuk el országunkat — 2001/6, Vita az Erdélyi Nimród körül — 2002/1) érintettünk néhány, a romániai vadászati jogszabályozásra vonatkozó kérdést. Közben megjelent az 654/2001-as számú, a vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó törvény, amely módosítja az eddig érvényben lévõ 103/1996-ast, ugyanekkor választ adva felvetõdött kérdéseink egy részére is.
A két dokumentum összehasonlítása számos különbséget mutat. Sajnálatos módon, az új megfogalmazások csak részben tükrözik az Európai Unió fele hajló Románia jogharmonizációs törekvéseit, viszont gondba ejtõ következetességgel fordulunk vissza olyan álláspontokhoz, amelyeket már a 103/1996-os sz., a vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó törvény is lényegesen túlhaladott, ill. a romániai vadászat gyakorlatára soha sem volt jellemzõ. Ugyanekkor, az új törvény összeütközésbe kerül nemcsak azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket országunk 1996 elõtt vállalt (1993 – Berni Egyezmény, 1994 – Washingtoni Egyezmény), de azon nemzetközi egyességekkel is, amelyeket Románia 1998-ban (Bonni Egyezmény), ill. 2000-ben (Hágai Egyezmény) ratifikált, valamint a saját jogrendjében felmerült pontosításokkal, változásokkal, így a védett területekre, a természetes élõhelyek védelmére, a vadonélõ növények és állatok védelmére vonatkozó, 236/24.11.2000-as sz. sürgõsségi kormányrendelettel s a véglegesítõ 462/2001 törvényével, amelyek mind az új vadászati törvény elõtt jelentek meg. Tagadhatatlan, hogy az érvénybe lépett, a vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó új törvény pozitív, védelmi elemeket is tartalmaz, ezek közül a lényegesebbek a következõk:
1. A szövegben. Módosul a különféle fajok elpusztításáért megállapított kártérítés összege, általában tízszeresére növekedik.
2. A függelékekben.
1. Függelék. A. Emlõsök. 25 tételrõl 23-ra rövidült, tekintve, hogy a foltos, vagy tigrisgörény (Vormela peregusna) átkerült a védett fajokhoz, valamint a mezei és közönséges görényt egy tételbe foglalták öszsze (Putorius sp.). Egyes fajok esetében pedig lerövidült a vadászidény (pl. a vaddisznó esetében 2 héttel). B. Madarak. 59 tételrõl 53-ra csökkent, néhány faj, úgy mint: a kis sárszalonka (Lymnocriptes minimus), búbos pacsirta (Galerida cristata), cigányréce (Aythya nyroca), batla (Plegadis falcinellus) a vadászható fajok jegyzékérõl a szigorúan védett kategóriába kerültek, valamint ugyanazon tételbe foglalták a 3 dolmányos varjú alfajt és összevonták a két seregély alfajt. Ezzel szemben megjelent egy sor negatív változtatás, így pl.:
1. A szövegben, ahol a 25-ös paragrafus a vadászidény bizonyos esetekben megengedhetõ módosításáról ír, bekerült a megkerülõ megfogalmazás: valamint egyes, szigorúan védett fajok korlátolt vadászata… amelyet az erdészetért felelõs központi szerv hagy jóvá. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jogászok és szakemberek kidolgoznak egy törvényjavaslatot, amelyet a törvényhozó testület elfogad, az államelnök aláír, aztán egy miniszteri tisztviselõ, ill. tisztségviselõ (pillanatnyilag max. államtitkári rangig) ezt áthágó dokumentumot bocsát ki. Ugyanekkor, amikor pl. az erdei gyümölcs kivitelét, vagy a gombaexport engedélyezését az Akadémia megfelelõ szakbizottsága ellenjegyzi… A 32-es paragrafus mindeddig megtiltotta az olyan automata- és félautomata fegyverek vadászatra való használatát, amelyek tárába több, mint két darab lõszer fér, továbbá a hangtalanul mûködõ-, a peremgyújtásos-, valamint minden olyan fegyver használatát, amelyeket az erdészetért felelõs központi szerv nem szabványosított és vadászatra nem engedélyezett. Ez módosult, az új megfogalmazás szerint tilos az olyan automata- és félautomata fegyverek vadászatra való használata, amelyek tárába több, mint két darab lõszer fér, azon fegyverek használata, amelyek nem alkalmasak az illetõ faj vadászatára, valamint a nem engedélyezett lõszer. Tehát, ami nem tiltott, az engedélyezett, így az automata, hangtalan, peremgyújtásos (Flobert rendszerû) stb. fegyverek is. Egy további alparagrafus szerint a szabványoknak nem megfelelõ fegyverek használata is tilos, de ez az érdeklõdõt már a fegyvertartást — és használatot szabályozó törvényhez utasítja. Szintén a 32. paragrafus (f pontja) tiltotta különféle csapdák használatát a Berni Egyezmény IV. függelékének megfelelõen. Az új jogszabály szerint, a nem engedélyezett csapdák használata tilos. Ismét itt az ördögi kör: melyik csapda engedélyezett s ki által?
2. Az 1. függelékben. A. Emlõsök. A nyuszt (Martes martes) és hiúz (Lynx lynx) továbbra is a vadászható fajok listáján maradtak. B. Madarak. A búbos pacsirta helyére bekerült a mezei pacsirta (Alauda arvensis), amely az eddigi legkíméletlenebb romániai vadásztörvényben is (pl. a 26/1974-es, a vadászatra és vadgazdálkodásra vonatkozó törvényben) — legalább a mezõgazdaságnak hasznot hajtó énekes madarak általános fogalmának kategóriájába sorolhatóan — mindig is védett volt, vadászatának semmi romániai múltja, hagyománya nincs, a fecskékhez, gólyához hasonlóan általános rokonszenvnek örvend. Továbbá vadászhatóak maradtak olyan fajok, mint pl. a kék galamb (Columba oenas), fürj (Coturnix coturnix), léprigó (Turdus viscivorus), énekes rigó (Turdus philomelos) szõlõrigó (Turdus iliacus), fenyõrigó (Turdus pilaris), vadgerle (Streptopelia turtur) stb. hogy csak a legismertebb fajokat említsük s idézett cikkeinkben védelemre javasoltunk. (A fajok felsorolásában a román szövegben levõ sorrendjüket követtük). Ezek Európa-szerte a Berni-, Washingtoni-, Bonni- és Hágai- Egyezmények védelme alatt állnak, vadászatuk ellenkezik az EU Madárvédelmi Irányelvekkel (Bird Directive). Románia ismét “kilóg” a sorból. Fennáll az örök kérdés: Qui prodest? Vagyis kinek használ ez a sok visszalépés egy (a megelõzõ jogszabályhoz képest már haladónak tekinthetõ) törvényrõl egy réges rég — nemzetközi jogilag, vadászati erkölcsileg — túlhaladott állapot visszaállítása fele? Mit eredményez euro-atlanti törekvéseink számára az újbóli külön utakra való térés? Vajon ki tudja megfizetni a medve- hiúz- és farkaslövés ugyancsak borsos árait, ki vadászik pacsirtára automata fegyverrel s mindezekbõl ki vághat zsebre busás öszszegeket? Tekintve, hogy a felvetett kérdések ugyancsak túllépik a magazinunk által kitûzött természetvédelmi-nevelõi célokat s a válaszok már bizonyára a politikai gúnyirat mûfajába tartoznak, nem vállalkozunk a tisztázásukra. De a problémák, amelyeket olvasóink figyelmébe ajánlunk, továbbra is megoldatlanok maradnak. Gondolatgerjesztõnek mellékeljük a felhasznált forrásmunkák jegyzékét. Válogatott irodalom
*** – 1993 – Lege privind aderarea României la Convenþia privind conservarea vieþii sãlbatice ºi a habitatelor naturale, adoptatã la Berna la 19 septembrie 1979. Monitorul Oficial al României. Partea I. Nr. 62.
*** – 1994 – Lege pentru aderarea României la Convenþia privind comerþul internaþional cu specii sãlbatice de faunã ºi florã pe cale de dispariþie adoptatã la Washington la 3 martie 1973. Monitorul Oficial al României. Partea I. Nr. 211.
*** – 1996 – Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului. Monitorul Oficial al României. Partea I. Nr. 235.
*** – 1998 – Lege privind aderarea României la Convenþia privind conservarea speciilor migratoare de animale sãlbatice, adoptatã la Bonn la 23 iunie 1979. Monitorul Oficial al României. Partea I. Nr. 24.
*** – 2000 – Legea nr. 89 pentru ratificarea Acordului privind conservarea pãsãrilor de apã migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1959. Monitorul Oficial al României. Nr. 236 din 30 mai 2000.
*** – 2000a – Legea nr. 4 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional – Secþiunea III-a – zone protejate. Monitorul Oficial al României. Nr. 152 din 12.04.2000
*** – 2000b – Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României Nr. 236 din 24.11.2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi a faunei sãlbatice. Monitorul Oficial al României. Nr. 625/04.12.2000.
*** – 2000c – Legea nr. 462 din 18.06.2001 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi a faunei sãlbatice. Monitorul Oficial al României. Nr. 433/04.08.2001.
*** – 2001 – Legea nr. 654 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 105/1996. Monitorul Oficial al României. Partea I. Nr. 749.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>