Románia

A Duna Ukrajnába terelése

A fe­hér gó­lya, az „Év Ma­da­ra” Ro­má­ni­á­ban

  A Ro­mán Ma­dár­ta­ni Egye­sü­let 2001-ben in­dí­tot­ta el „Az év ma­da­ra” prog­ram­ját, amely­nek cél­ki­tû­zé­se, hogy egy éven át egy bi­zo­nyos ve­szé­lyez­te­tett vagy csök­ken­tett egyed­szá­mú faj­ra irá­nyít­sa a

Az év madara: a búbos banka

A kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) elsõ bizonyított fészkelése és terjeszkedése Romániában

A Hargita megyei barnamedvék a világ élvonalában

Számos alkalommal – és gyakran jogosan – fakadunk ki az országunkban uralkodó környezetvédelmi körülmények úgy országos, mint nemzetközi síkon való egyre inkább kiélesedõ helyzete miatt. Hogy

Románia, környezetvédelmi szempontból

Grigore Antipa 1909-ben   “Románia halfaunája” c. alapmunkájában írja: “A Fekete-tengerben s a beléje ömlõ folyókban élõ összes halfajok közül , úgy tudományos szempontból, mint gazdaságilag, bizonyára

Egy ve­szé­lyez­te­tett ál­lat­cso­port – a tok­fé­lék

A mo­csá­ri bé­ka

A vörösnyakú lúd

AZ ELE­O­NÓ­RA-SÓ­LYOM EL­SÕ MEG­FI­GYE­LÉ­SE RO­MÁ­NI­Á­BAN