medve

Megnyitották a Zernyesti Libearty Medvemenhelyt

Med­vét kell öl­nünk, hogy med­vénk le­gyen?

A med­ve­pász­tor

Medvés történetek

Máramarosi levél: A medvéinkrõl

A Hargita megyei barnamedvék a világ élvonalában

Több ol­va­sónk emelt ki­fo­gást az Er­dé­lyi Nim­ród 4 – 6. szá­má­ban a Benke Jó­zsef: A va­dak ván­dor­lá­sa c. so­ro­za­tá­nak egyes meg­fo­gal­ma­zá­sa­i­val szem­ben. Ol­va­só­ink sze­rint, a le­írt

Vándorló õzek, medvék, vaddisznók?

Utcán gyilkoltak meg egy medvebocsot!

Részletek Sepsi Árpád-Szeley Szabó László MEDVÉSKÖNYV cimû kéziratból